search
location
briefcase

Nhân Viên Phòng Quản Lý Hàng Mua Ngoài ( chỉ tuyển nam)

Calendar
Ngày đăng: 18/03/2024
Code Job Job code: JHN0032985

Tóm tắt công việc

Place
Địa điểm
  • Hưng Yên
Level
Cấp độ
Nhân viên
Briefcase
Ngành nghề
Chế tạo & Sản xuất - Mua hàng, Trưng bày & Quản lý vật liệu

Mô tả công việc

1. Trách nhiệm:

* Tiến hành xử lý sản phẩm không phù hợp liên quan đến chất lượng sản phẩm đầu vào.  Trình tự như sau:
- Tiếp nhận thông tin sản phẩm không phù hợp từ các bên liên quan ( VD:QC,  lắp ráp, tạo hình..)
- Xác nhận thông tin sản phẩm không phù hợp sau khi tiếp nhận từ các bên liên quan.
- Thảo luận các bên liên quan về biện pháp xử lý tạm thời.
- Gửi báo cáo không phù hợp tới nhà cung cấp để yêu cầu phân tích nguyên nhân và đối sách.
- Tiến hành theo dõi tiến độ báo cáo sản phẩm không phù hợp từ nhà cung cấp.
- Tiếp nhận báo cáo không phù hợp đã được mô tả nguyên nhân và đối sách từ nhà cung cấp.
- Xác định tính phù hợp về nội dung của nguyên nhân và đối sách. Trong trường hợp đối sách đánh giá giá phù hợp thì báo cáo cấp trên để xin phê duyệt. Trong trường hợp nội dung nguyên nhân và đối sách chưa phù hợp thì thảo luận lại với nhà cung cấp về nguyên nhân và đối sách.
- Xác nhận hiệu quả đối sách.

 

* Tiến hành đánh giá chất lượng công đoạn nhà cung cấp.
- Dựa trên kế hoạch đánh giá năm, xác nhận nhà cung cấp cần đánh giá.
- Lập chương trình đánh giá và check list đánh giá.
- Gửi hà cung cấp về chương trình đánh giá và check list đánh giá.
- Tiến hành đánh giá nhà cung cấp dựa trên chương trình đánh giá và check list.
- Tổng hợp kết quả đánh giá.
- Báo cáo cấp trên về kết quả đánh giá.


2. Quyền hạn: 
- Tiến hành các công việc trong phạm vi cho phép.
- Tiến hành các công việc theo như phân công của trưởng bộ phận.

3. Báo cáo và ủy quyền:
- Báo cáo công việc cho Trưởng phòng, trường hợp Trưởng phòng vắng mặt thì báo cáo cho Phó phòng.
- Được uỷ quyền cho các nhân viên trong Phòng giải quyết thay nhưng phải báo cho Trưởng phòng biết để theo dõi.

Yêu cầu công việc

- Kiến thức: Tốt nghiệp đại học, cao đẳng.
- Kỹ năng: có khả năng giao tiếp, đàm phán với khách hàng, kỹ năng quan sát, phản biện và phân tích, giải quyết vấn đề. Người có khả năng tuy duy logic, tập hợp và lập báo cáo.
- Ngoại Ngữ:Tiếng Nhật tối thiểu N2 trở lên, thành thạo nghe nói đọc viết, dịch tài liệu từ Tiếng Nhật – Tiếng Việt và ngược lại.
- Ưu tiên người có kinh nghiệm về ISO, quản lý chất lượng, làm báo cáo phân tích nguyên nhân lỗi và đối sách khắc phục. Nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.back-to-top iconicjob
Loading...