Cẩm nang tìm việc
Tìm việc không khó nếu bạn có Cẩm nang + 5 mẫu CV chuyên nghiệp
Bạn sẽ được gì ở ICONIC?
Đi cùng với làn sóng toàn cầu hóa, đích đến của ICONIC không dừng lại ở việc phát triển và cống hiến ở một quốc gia duy nhất. Với mục tiêu cùng phát triển, cùng trưởng thành, cùng làm giàu với đất nước và con người bản địa chúng tôi sang tạo nên một công ty toàn cầu năng động.
Mức lương thưởng hấp dẫn, cạnh tranh là điều bạn chắc chắn xứng đáng với những cống hiến và đóng góp của mình. Là nhân viên chính thức bạn còn nhận được những trợ cấp khác ngoài tiền lương, như trợ cấp kĩ năng, chức vụ, ăn uống, phương tiện, khám sức khỏe và du lịch định kỳ.
ICONIC là ngôi nhà chung của những người có chuyên môn cao ở các lĩnh vực khác nhau. Khi đến với chúng tôi, bạn sẽ được đào tạo và nâng cao các kỹ năng cũng như các kiến thức chuyên môn của mình, được sống trong môi trường chuyên nghiệp nơi mọi người làm việc cùng nhau.
Các vị trí đang tuyển dụng
Location :
Ho Chi Minh City
Salary :
$1300 - $1800
Experience :
5+ years
Deadline :
31/07/2019

BENEFITS

Reason to join us

 • We are a global recruitment company located in Ho Chi Minh, Hanoi, Tokyo (Japan), Jakarta (Indonesia), Kuala Lumpur (Malaysia), Singapore and still planning to expand to other countries. Currently our development team isn’t so big. We hope can play a very important and exciting role as our company grows.
 • We make our own services, not services for other companies. That means, you will have chances to improve our services with your own ideas.
 • “Simplicity” is our team philosophy. If you are enthusiastic about making things simple through code refactoring, database refactoring or architectural refactoring, you are surely a great fit for our team. (Refactoring is our key duty.)

Environment 

We have 5 PHP developers, 1 frontend engineer and 1 engineering manager (Japanese). We are operating iconicjob.vn, iconicjob.jp, iconicjob.my, iconicjob.id (iconicjob.sg is now in progress), iconic-hrbase.com and a few internal web systems for administrative use.

Our technology stack:

 1. PHP 7.2
 2. 5 CakePHP and 1 Ruby on Rails projects (To be migrated to Laravel in the near future)
 3. 5 Laravel projects
 4. Fully AWS backed architecture (EC2, S3, RDS, CloudFront, Route 53)
 5. MySQL and Redis (ElastiCache)
 6. webpack, ES6, Scss, Bootstrap
 7. Git, GitHub
 8. imgix (image processing CDN), Sentry (error tracking), SendGrid (SMTP service)

 Projects and human management:

 1. Scrum development and Trello
 2. We use the simple GitHub flow.
 3. OKR for managing quarterly objectives and 1on1 meeting every week (like Google, Intel and other tech companies in the U.S.)
 4. Code review event - all members share problems or ideas to improve our systems.
 5. Amazon Kindles - we have 4 Amazon Kindle devices to read technical books. (We have 32 books so far.)
 6. TOEIC event - we take an official TOEIC sample exam every half year.
 7. G Suite Enterprise (Google Sheets, Google Docs, Google Slides, etc.)
 8. Other perks: leadership training courses, 2 salary reviews per year

JOB DESCRIPTION

 1. We have a chief PHP developer in our team (higher rank than senior). You will support him and lead the other junior PHP developers through mentoring, instructing and reviewing their codes.
 2. You will deal with almost everything related to our systems like AWS/Linux operations, designing database, coding, testing, deploying, researching new technologies.
 3. You will refactor, clean the code through CodeSniffer, ESLint and other static code analyzers.
 4. Sometimes you will lead new projects.
 5. We plan to migrate two main CakePHP systems to Laravel in the future. You need to be very eager to be professional in Laravel.

JOB REQUIREMENT

Requirements: 

 1. Very passionate about learning things to broaden your capabilities
 2. Enthusiastic about simplicity of codes and system architectures
 3. Strong knowledge in PHP and PHP Frameworks (5+ years of experience)
 4. Strong knowledge in OOP and other Computer Science, Internet, Web fundamentals
 5. Good knowledge in MySQL and HTML, CSS, JavaScript (3+ years of experience)
 6. Some knowledge in AWS services and Linux operations (1+ years of experience)
 7. English fluency of both spoken & written communication (We communicate in English.)

Knowledge and experience in these fields can be a plus:

 1. Graduated in Computer Science
 2. Agile development methods such as Scrum or Kanban
 3. React, Vue, Angular, SPA or PWA
 4. Serverless architectures, Firebase, Flutter, etc.
 5. Google Cloud Platform
 6. Ansible, Terraform or other infrastructure as a code (IaC) technologies
 7. Docker, Kubernetes or other container technologies
Location :
Ho Chi Minh City
Salary :
$1300 - $1800
Experience :
5+ years
Deadline :
31/07/2019

BENEFITS

Reason to join us

 • We are a global recruitment company located in Ho Chi Minh, Hanoi, Tokyo (Japan), Jakarta (Indonesia), Kuala Lumpur (Malaysia), Singapore and still planning to expand to other countries. Currently our development team isn’t so big. We hope can play a very important and exciting role as our company grows.
 • We make our own services, not services for other companies. That means, you will have chances to improve our services with your own ideas.
 • “Simplicity” is our team philosophy. If you are enthusiastic about making things simple through code refactoring, database refactoring or architectural refactoring, you are surely a great fit for our team. (Refactoring is our key duty.)

Environment 

We have 5 PHP developers, 1 frontend engineer and 1 engineering manager (Japanese). We are operating iconicjob.vn, iconicjob.jp, iconicjob.my, iconicjob.id (iconicjob.sg is now in progress), iconic-hrbase.com and a few internal web systems for administrative use.

Our technology stack:

 1. PHP 7.2
 2. 5 CakePHP and 1 Ruby on Rails projects (To be migrated to Laravel in the near future)
 3. 5 Laravel projects
 4. Fully AWS backed architecture (EC2, S3, RDS, CloudFront, Route 53)
 5. MySQL and Redis (ElastiCache)
 6. webpack, ES6, Scss, Bootstrap
 7. Git, GitHub
 8. imgix (image processing CDN), Sentry (error tracking), SendGrid (SMTP service)

 Projects and human management:

 1. Scrum development and Trello
 2. We use the simple GitHub flow.
 3. OKR for managing quarterly objectives and 1on1 meeting every week (like Google, Intel and other tech companies in the U.S.)
 4. Code review event - all members share problems or ideas to improve our systems.
 5. Amazon Kindles - we have 4 Amazon Kindle devices to read technical books. (We have 32 books so far.)
 6. TOEIC event - we take an official TOEIC sample exam every half year.
 7. G Suite Enterprise (Google Sheets, Google Docs, Google Slides, etc.)
 8. Other perks: leadership training courses, 2 salary reviews per year

JOB DESCRIPTION

 1. We have a chief PHP developer in our team (higher rank than senior). You will support him and lead the other junior PHP developers through mentoring, instructing and reviewing their codes.
 2. You will deal with almost everything related to our systems like AWS/Linux operations, designing database, coding, testing, deploying, researching new technologies.
 3. You will refactor, clean the code through CodeSniffer, ESLint and other static code analyzers.
 4. Sometimes you will lead new projects.
 5. We plan to migrate two main CakePHP systems to Laravel in the future. You need to be very eager to be professional in Laravel.

JOB REQUIREMENT

Requirements: 

 1. Very passionate about learning things to broaden your capabilities
 2. Enthusiastic about simplicity of codes and system architectures
 3. Strong knowledge in PHP and PHP Frameworks (5+ years of experience)
 4. Strong knowledge in OOP and other Computer Science, Internet, Web fundamentals
 5. Good knowledge in MySQL and HTML, CSS, JavaScript (3+ years of experience)
 6. Some knowledge in AWS services and Linux operations (1+ years of experience)
 7. English fluency of both spoken & written communication (We communicate in English.)

Knowledge and experience in these fields can be a plus:

 1. Graduated in Computer Science
 2. Agile development methods such as Scrum or Kanban
 3. React, Vue, Angular, SPA or PWA
 4. Serverless architectures, Firebase, Flutter, etc.
 5. Google Cloud Platform
 6. Ansible, Terraform or other infrastructure as a code (IaC) technologies
 7. Docker, Kubernetes or other container technologies
Location :
Hồ Chí Minh
Salary :
$1300 - $1800
Experience :
5 năm trở lên
Deadline :
31/07/2019

BENEFITS

Lý do bạn nên gia nhập với chúng tôi

 • Chúng tôi là công ty tuyển dụng toàn cầu, với các chi nhánh tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Tokyo (Nhật Bản), Jakarta (Indonesia), Kuala Lumpur (Malaysia), Singapore và đang có kế hoạch mở rộng sang nhiều quốc gia khác. Hiện tại số lượng thành viên của development team đang dần được mở rộng và team hy vọng sẽ đóng một vai trò quan trọng vào sự phát triển của công ty
 • Nhiệm vụ của development team là phát triển các services cho chính công ty, vì vậy, bạn sẽ có cơ hội cải tiến và hoàn thiện các dịch vụ bằng chính ý tưởng của bạn.
 • "Sự đơn giản" là nguyên tắc của team. Tái cấu trúc (Refactoring) là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của team. Vậy nên, nếu bạn cảm thấy hứng thú với việc làm mọi thứ trở nên đơn giản thông qua tái cấu trúc code (code refactoring), tái cấu trúc CSDL (database refactoring) hoặc tái cấu trúc hệ thống (architectural refactoring) thì bạn hoàn toàn phù hợp với team.

Môi trường làm việc

 • Team hiện có: 5 lập trình viên PHP, 1 lập trình viên Front-end và 1 quản lý kỹ thuật (người Nhật). Hiện tại team đang vận hành các website về tuyển dụng: iconicjob.vn, iconicjob.jp, iconicjob.id, iconicjob.sg, iconic-hrbase.com và một số hệ thống web quản trị nội bộ.

Nền tảng công nghệ:

 • PHP 7.2
 • 5 dự án CakePHP and 1 dự án Ruby on Rails (Sắp được chuyển sang Laravel)
 • 5 dự án Laravel
 • Sử dụng kiến trúc AWS toàn diện (EC2, S3, RDS, CloudFront, Route 53)
 • MySQL và Redis (ElastiCache)
 • Webpack, ES6, Scss, Bootstrap
 • Git, GitHub
 • imgix (CDN xử lý ảnh), Sentry (giám sát lỗi), SendGrid (dịch vụ SMTP)

Quản lý dự án và nhân lực

 • Scrum development và Trello
 • Team sử dụng quy trình GitHub đơn giản.
 • OKR để quản lý các mục tiêu hàng quý và cuộc họp 1-1 mỗi tuần (giống như Google, Intel và các công ty công nghệ khác ở Mỹ đang áp dụng)
 • Các buổi code review - Các thành viên trong team chia sẻ các vấn đề và ý tưởng để giúp cải thiện hệ thống.
 • Amazon Kindles - Team có 4 Amazon Kindle nhằm phục vụ cho việc đọc các sách liên quan đến kỹ thuật. (Tính đến thời điểm hiện tại đã có 32 đầu sách)
 • Các thành viên sẽ làm bài thi thử TOEIC 6 tháng/lần
 • G Suite Enterprise (Google Sheets, Google Docs, Google Slides, etc.)
 • Các lợi ích khác: Được tham gia các khóa huấn luyện về lãnh đạo, review tăng lương 2 lần/năm

JOB DESCRIPTION

 1. Team hiện có 1 lập trình viên PHP trưởng (cấp bậc cao hơn Senior). Bạn sẽ hỗ trợ anh ấy, đồng thời quản lý các lập trình viên PHP junior, hướng dẫn và đánh giá code của những lập trình viên này.
 2. Xử lý hầu hết các vấn đề liên quan đến hệ thống như vận hành AWS/Linux, thiết kế CSDL, coding, testing, deploying và nghiên cứu công nghệ mới .
 3. Tái cấu trúc (refactoring), làm sạch code thông qua Codesniffer, ESlint và các công cụ phân tích code khác.
 4. Phụ trách dự án mới khi cần
 5. Team đang có kế hoạch chuyển 2 dự án Cakephp sang Laravel vì vậy bạn cần phải hăng hái học hỏi để sử dụng Laravel một cách chuyên nghiệp.

JOB REQUIREMENT

Yêu cầu

 • Đam mê học hỏi để nâng cao năng lực bản thân
 • Có hứng thú trong việc đơn giản hóa code và các kiến trúc hệ thống.
 • Nắm vững kiến thức về PHP và các PHP Framework (5 năm kinh nghiệm trở lên)
 • Nắm vững kiến thức về OOP và các vấn đề cơ bản khác về Khoa học máy tính, Internet, Web
 • Có kiến thức tốt về MySQL và HTML, CSS, JavaScript (3 năm kinh nghiệm trở lên)
 • Có kiến thức về các dịch vụ AWS và các HĐH Linux (1 năm kinh nghiệm trở lên)
 • Nói và viết tiếng Anh lưu loát (Team sử dụng tiếng Anh để giao tiếp)

Có kiến thức và kinh nghiệm trong các lĩnh vực sau là một lợi thế

 • Tốt nghiệp ngành Khoa học máy tính (Computer Science)
 • Các phương pháp phát triển Agile như Scrum hoặc Kanban
 • React, Vue, Angular, SPA hoặc PWA
 • Kiến trúc serverless, Firebase, Flutter, v.v...
 • Nền tảng Google Cloud
 • Ansible, Terraform hoặc các công nghệ IaC (Infrastructure as a Code) khác
 • Docker, Kubernetes hoặc các công nghệ container khác
Category :
Marketing
Location :
Ho Chi Minh
Salary :
2.000.000 VNĐ
Job type :
Internship
Job level :
Internship
Education :
University/College
Gender :
Male/Female
Experience :
Not required
Deadline :
31/03/2018
CV required :
Vietnamese/English

BENEFITS

TÌM NGƯỜI EM THẤT LẠC… VỀ NHÀ THÔI, #ICONICJOB ĐANG CHỜ!

Team Marketing bao-thân-thiện nhà iconicJob đang ngóng trông người em “lạc trôi” bấy lâu nay, chiếc ghế mang tên Marketing Intern vẫn còn bỏ ngỏ, chờ người đến nhận. 

Ngồi vào ghế, bạn sẽ ĐƯỢC: 

 • HỌC HỎI không-lo-bị-la từ các anh, chị có kinh nghiệm và luôn sẵn sàng chia sẻ. 
 • TRẢI NGHIỆM môi trường làm việc quốc tế năng động và chuyên nghiệp. 
 • Ngoài ra, khi thực tập tại công ty, bạn nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định "giờ nào thức nấy" như: 9h uống nước cam dưỡng da, 12h ăn cơm trưa (cấm có dây dưa ngồi gõ bàn phím), 15h uống trà sữa nuôi "bé mỡ" vòng eo…và đủ các kiểu bánh tráng trộn, bánh tráng cuốn, trái cây mỗi khi buồn miệng.
 • HƯỞNG LƯƠNG hằng tháng (2.000.000 VNĐ) đủ để lấp đầy bao tử.
 • BAO VUI với các hoạt động team building đầy thú vị.

JOB DESCRIPTION

Bạn sẽ làm gì nếu lỡ “kết” team #MARKETING?

 • “Bão não” với team Marketing để tìm ra bí quyết “giải cứu thế giới” và rất nhiều cơ hội chứng tỏ trí tuệ siêu nhiên. 
 • Triển khai nội dung cho các kênh mạng xã hội, blog, các bài PR và website tuyển dụng của công ty. 

JOB REQUIREMENT

 Đừng quên mang theo HÀNH LÝ về nhà mới:

 • 3 tháng free hoàn toàn để bên cạnh các thành viên trong gia đình mới toàn thời gian. 
 • Có năng khiếu viết lách bẩm sinh sẽ được ưu tiên 
 • Thái độ làm việc tích cực, ham học hỏi

 

Category :
Sales
Location :
Ho Chi Minh
Salary :
2.000.000 VNĐ
Job type :
Internship
Job level :
Internship
Education :
University/College
Gender :
Male/Female
Experience :
Not required
Deadline :
31/05/2018
CV required :
Vietnamese/English

BENEFITS

HÈ ĐẾN RỒI, THỰC TẬP THÔI #ICONICJOB 


Một năm mới lại đến, chuyến xe mang số hiệu “Thực tập sinh ơi, mình đi đâu thế” của IconicJob lại tiếp tục lăn bánh trên hành trình mang tên HÈ 2018, hứa hẹn nhiều điều bất ngờ phía trước. 
Năm nay các thành viên tham gia sẽ được khám phá một lĩnh vực được xem như “xương sống” của hầu hết công ty: Sales. Những ai có đam mê với lĩnh vực này đều được hoan nghênh bước lên chuyến xe của nhà chung IconicJob, còn ai bày tỏ niềm ngóng chờ với anh sếp đẹp trai thì cơ hội lọt vào “vòng chung kết” lại càng tăng lên gấp bội.

Là thành viên của team Sales, bạn sẽ ĐƯỢC: 

 

 • HỌC HỎI không-lo-bị-la từ các anh, chị có kinh nghiệm và luôn sẵn sàng chia sẻ. 
 • TRẢI NGHIỆM môi trường làm việc quốc tế năng động và chuyên nghiệp. 
 • HƯỞNG LƯƠNG hằng tháng đủ để lấp đầy bao tử.
 • BAO VUI với các hoạt động team building đầy thú vị.
 • Ngoài ra, chấp nhận tham gia hành trình nghĩa là bạn sẽ có cơ hội sở hữu “eo thon, dáng đẹp” vì thường xuyên bị “sai vặt”, phải liên tục vận động “tay làm hàm nhai”: gọi điện đặt nước cam mỗi sáng, chuyển giao bánh tráng trộn từ chú shipper về an vị và lấp đầy bao tử…

JOB DESCRIPTION

 Vào team #SALES, “công việc nhà” của bạn sẽ là?

 • Hỗ trợ các công việc hành chính và mỗi khi có dự án.
 • Thực hiện báo cáo hàng tuần, hàng tháng.
 • Tiến hành nghiên cứu thị trường, đối thủ, khách hàng. 
 • “Đá sân” - hỗ trợ team Marketing khi cần. 

JOB REQUIREMENT

 LƯU Ý: Để tránh tình trạng xe quá tải trong quá trình di chuyển, bạn vui lòng chỉ mang những hành lý sau đây:

 • 3 tháng free hoàn toàn để bên cạnh các thành viên trong gia đình mới toàn thời gian. (01/06 - 31/08)
 • Bạn cũng có thể nghỉ 1-2 buổi/tuần nhưng không được quá nhiều đâu nhé
 • Thái độ làm việc tích cực, ham học hỏi.
 • Cùng nụ cười tươi có “độ sát thương cao, gây thương nhớ” nữa nhé ^^
Category :
Human resource, Accounting
Location :
Ho Chi Minh
Salary :
400 – 600 USD
Job type :
Official Staff
Job level :
25 - 30
Age :
25 - 30
Education :
Male/Female
Gender :
Male/Female
Experience :
2 years
Deadline :
15/09/2018
CV required :
English

BENEFITS

- Social Insurance, Health Insurance, Unemployment

- Insurance Company Trip

- Events / Parties Allowances

- Health care Medical care Tea breaks

- Performance appraisal twice per year

JOB DESCRIPTION

We are trying to expand our services from “HR procedure support in Vietnam” to “HR professional database in South-East Asia” and looking for a member who has an accounting background because in HR field, some parts overlap with ACC field. (eg. Salary Calculation, PIT, SHUI…) Besides that, we are planning to start business to get business licenses because our clients will face HR difficulties at the first time when they start business in Vietnam and they want the support for their establishment. The establishment is also related to ACC field. We expect that a new member can coordinate the project cooperating with a law firm & an accounting firm.

 

- Prepare reports by collecting, analyzing, and summarizing information and trends regarding HR Management (eg. Salary Calculation, PIT, SHUI…)

- Answer accounting procedure questions related to employment accounting by researching and interpreting accounting policy and regulations

- Coordinate for projects to get business licenses in Vietnam for clients cooperating with a law firm & an accounting firm

- Support to conduct survey in labor market (eg. Salary Survey, Benefit Survey…)

JOB REQUIREMENT

- At least 2 years’ experience in an accounting firm or consulting company

- English (Business Level) or Japanese (Business Level or at least N2)

- Possess an aptitude for learning and have a keen sense for details

Category :
Human resource, Accounting
Location :
Ha Noi
Salary :
500 – 700 USD
Job type :
Official Staff
Job level :
Staff
Age :
25 - 30
Education :
University
Gender :
Male/Female
Experience :
2 years
Deadline :
15/12/2017
CV required :
Japanese, English

BENEFITS

 • Social Insurance, Health Insurance, Unemployment Insurance
 • Company Trip
 • Events / Parties
 • Allowances
 • Bonus
 • Health care
 • Medical care
 • Tea breaks
 • Performance appraisal twice per year

JOB DESCRIPTION

We are trying to expand our services from “HR procedure support in Vietnam” to “HR professional database in South-East Asia” and looking for a member who has an accounting background because in HR field, some parts overlap with ACC field. (eg. Salary Calculation, PIT, SHUI…) Besides that, we are planning to start business to get business licenses because our clients will face HR difficulties at the first time when they start business in Vietnam and they want the support for their establishment. The establishment is also related to ACC field. We expect that a new member can coordinate the project cooperating with a law firm & an accounting firm.

 

- Prepare reports by collecting, analyzing, and summarizing information and trends regarding HR Management (eg. Salary Calculation, PIT, SHUI…)

- Answer accounting procedure questions related to employment accounting by researching and interpreting accounting policy and regulations

- Coordinate for projects to get business licenses in Vietnam for clients cooperating with a law firm & an accounting firm

- Support to conduct survey in labor market (eg. Salary Survey, Benefit Survey…)

JOB REQUIREMENT

- At least 2 years’ experience in an accounting firm or consulting company

- English (Business Level) or Japanese (Business Level or at least N2)

- Possess an aptitude for learning and have a keen sense for details

Category :
Human resource
Location :
Ho Chi Minh
Salary :
800 – 1,200 USD
Job type :
Official Staff
Job level :
Team Leader
Age :
25 - 35
Education :
University
Gender :
Male/Female
Experience :
3 years
Deadline :
31/12/2017
CV required :
Japanese, English

BENEFITS

 • Social Insurance, Health Insurance, Unemployment Insurance
 • Company Trip
 • Events / Parties
 • Allowances
 • Bonus
 • Health care
 • Medical care
 • Tea breaks
 • Performance appraisal twice per year

JOB DESCRIPTION

 • This is a position to communicate with clients in order to help them recruiting (not include task of career consultant).
 • Approach International clients (new 90%, existing 10%) to introduce our service with English.
 • Follow up clients.
 • Consulting service for clients about Human Resource Recruiting.
 • Reporting current situation for Japanese Manager.
 • Management Sales staff.

JOB REQUIREMENT

 • University degree, excellent communication in English
 • Minimum 3 years’ experience of sales or recruiting adviser in HR company
 • Customer service oriented & result oriented
 • Must be able to work independently
 • Professional, high energy, high integrity, team player
 • Hands-on & hard working
Category :
Human resource, Customer service
Location :
Ho Chi Minh City
Salary :
$1,500 – 2,000
Job type :
Official Staff
Job level :
Manager
Age :
30 - 40
Education :
University
Gender :
Male/Female
Experience :
over 5 years
Deadline :
31/12/2017
CV required :
Japanese, English

BENEFITS

 • Social Insurance, Health Insurance, Unemployment Insurance
 • Company Trip
 • Events / Parties
 • Allowances
 • Bonus
 • Health care
 • Medical care
 • Tea breaks
 • Performance appraisal twice a year

JOB DESCRIPTION

- Dept. Mission: Create Prosperous Employer & Employee relationship in a Multi-Cultural Company

- Job Scope: Guide, establish and execute HR management System to enable client to achieve its business goal

- Performance expected:

 1. Close Project as planned by the committed project deadline with clients
 2. Win management's approval and receive no strikes from employees after installment of newly designed system

Main Tasks:

[In a HR System Build-Up Project]

 • Conduct Interview to Managers
  • Make JDs
  • Extract Competency
  • Extract KPIs
  • Make skill map
  • Do Job Evaluation
  • Make report
 • Develop Grading System
  • Grading Structure
  • Grade Definition
  • Promotion Rules
 • Design Performance Management System
  • Make Evaluation Sheet
  • Design and Set-up scoring logic
 • Handbook Making
  • General Contents
  • Translation
 • And other relevant tasks time to time assigned by superior.

[In a Talent Development Planning & Training Project]

 • Make Proposal of Talent Development Projects
  • Translate JPN to VN or vice versa
  • Do presentation to VN counterparts
 • Training Planning
  • Deliver consultation for customer
  • Make Plan
  • Source Vendors
  • Meeting with Training vendors (external trainer if any)
 • Organize Training Session
 • Plan & Conduct Human Assessment
  • Make cases
  • Conduct assessment
  • Source Vendors
  • Meeting with Assessment vendors (external assessor if any)
 • And other relevant tasks time to time assigned by superior

[In a Legal Project]

 • Execute WP/VS/RC application procedure
 • Negotiation with authorities
 • Source reliable vendors
 • Control project timeline
 • Communicate effectively and accurately with clients
 • Translation of documents from JP to VN or vice-versa
 • Legal update info clipping
 • And other relevant tasks time to time assigned by Supervisor

Report to:

  • HR Consulting Manager / or Director

JOB REQUIREMENT

 • Japanese Proficiency: N2 or above or equivalent level
 • English: Preferable
 • Education background: Graduate from Good Universities (= difficult to enter) are preferable
 • Experience: at least 5+ years of working experience in HR field (especially performance. management, talent/organizational development related is a big advantage)
 • Good at: Communication with higher positioned persons, Summarizing points, Writing sophisticated sentences
Category :
Human resource
Location :
Ho Chi Minh
Salary :
400– 700 USD
Job type :
Official Staff
Job level :
Staff
Age :
25 - 35
Education :
University
Gender :
Male/Female
Experience :
2+ years
Deadline :
31/12/2017
CV required :
Japanese, English

BENEFITS

 • Social Insurance, Health Insurance, Unemployment Insurance
 • Company Trip
 • Events / Parties
 • Allowances
 • Bonus
 • Health care
 • Medical care
 • Tea breaks
 • Performance appraisal twice per year

JOB DESCRIPTION

 • This is a position to communicate with clients in order to help them recruiting (not include task of career consultant).
 • Approach international clients (new 90%existing 10%) to introduce our service in English
 • Follow up clients
 • Consulting service for clients about HRR
 • Reporting current situation for Japanese Manager   

JOB REQUIREMENT

 • University degree, excellent communication in English
 • Minimum 2 years’ experience of sales or recruiting adviser in HR company
 • Customer service oriented & result oriented
 • Must be able to work independently
 • Professional, high energy, high integrity, team player
 • Hands-on & hard working
Category :
Japanese / HR
Location :
Ho Chi Minh
Salary :
400 – 600 USD
Job type :
Official Staff
Job level :
Staff
Age :
22 - 25
Education :
University
Gender :
Female
Experience :
1 year
Deadline :
31/03/2018
CV required :
English / Japanese

BENEFITS

 • Social Insurance, Health Insurance, Unemployment Insurance
 • Company Trip
 • Events / Parties
 • Allowances
 • Bonus
 • Health care
 • Medical care
 • Tea breaks
 • Mid-year performance appraisal

JOB DESCRIPTION

Main Responsibilities:

- Handle translation of HR related documents (Eg. Training Proposals/Material, HR System Proposals/Handbook/Components, HR Survey Reports, Labor Contract, Internal Labor Regulations & Rules, Consulting service contracts, Other HR relevant documents time to time needed to be translated as a part of Consulting Projects etc) to be submitted to Japanese Clients from Japanese to Vietnamese or vice-versa

- Interpret from Japanese to Vietnamese or vice-versa between Japanese Expat and Vietnamese Clients and/or Vietnamese colleagues for accurate communication

- Assist HR consultants team to carry out their assisting works time to time requested by each consultant (data collection, data processing, data entry, look for suppliers, organize seminar logistics, other administrative tasks time to time arisen in the dept etc.)

 

Others:

- Supportive working relationship in the team.

- Communicate all issues, concerns and incidents to team members and the management.

- Other tasks assigned from manager.

JOB REQUIREMENT

- 0-1 year of working experience (Fresh graduates can be considered)

- Japanese Proficiency: Upper-intermediate level (= JPLT N2 appx)

- Good computer skills (Microsoft Office Excel, Power Point, Word) 

- Honest, Corporative, Supportive, Committed on deadline

- Willing to learn and deepen the professional knowledge on HR management

Category :
HR / Business Administration
Location :
Ha Noi
Salary :
400 – 500 USD
Job type :
Official Staff
Job level :
Staff
Age :
22 - 30
Education :
University
Gender :
Male/Female
Experience :
1 year
Deadline :
31/03/2018
CV required :
Japanese, English

BENEFITS

 • Social Insurance, Health Insurance, Unemployment Insurance
 • Company Trip
 • Events / Parties
 • Allowances
 • Bonus
 • Health care
 • Medical care
 • Tea breaks
 • Performance appraisal twice a year

JOB DESCRIPTION

Working for a Japanese company specializing in Headhunt and HR Consulting.

 • After receiving the recruitment request from the clients, post job on recruitment websites
 • Search, select candidates who are suitable to current job vacancies
 • Actively approach suitable candidates
 • First interview candidates
 • Introduce to the clients
 • Arrange direct interviews, support candidates before the interview
 • Handle contract with the clients

Location: Room 708, Oriental Tower Bldg., 324 Tay Son St., Dong Da Dist., Hanoi

JOB REQUIREMENT

 • At least 1 year’ s experience in recruitment
 • Priority for candidates who used to be a recruitment consultant or candidates who are keen on recruitment
 • Flexible, good problem-solving skill, negotiation skill
 • Japanese / or English communication skill
Category :
Human resource, Accounting
Location :
Ho Chi Minh
Salary :
500 – 800 USD
Job type :
Official Staff
Job level :
Staff
Age :
25 - 35
Education :
University
Gender :
Male/Female
Experience :
2 years
Deadline :
31/03/2018
CV required :
Japanese, English

BENEFITS

 • Social Insurance, Health Insurance, Unemployment Insurance
 • Company Trip
 • Events / Parties
 • Allowances
 • Bonus
 • Health care
 • Medical care
 • Tea breaks
 • Performance appraisal twice per year

JOB DESCRIPTION

We are trying to expand our services from “HR procedure support in Vietnam” to “HR professional database in South-East Asia” and looking for a member who has an accounting background because in HR field, some parts overlap with ACC field. (eg. Salary Calculation, PIT, SHUI…) Besides that, we are planning to start business to get business licenses because our clients will face HR difficulties at the first time when they start business in Vietnam and they want the support for their establishment. The establishment is also related to ACC field. We expect that a new member can coordinate the project cooperating with a law firm & an accounting firm.

- Prepare reports by collecting, analyzing, and summarizing information and trends regarding HR Management (eg. Salary Calculation, PIT, SHUI…)

- Answer accounting procedure questions related to employment accounting by researching and interpreting accounting policy and regulations

- Coordinate for projects to get business licenses in Vietnam for clients cooperating with a law firm & an accounting firm

- Support to conduct survey in labor market (eg. Salary Survey, Benefit Survey…)

JOB REQUIREMENT

- At least 2 years’ experience in an accounting firm or consulting company

- English (Business Level) or Japanese (Business Level or at least N2)

- Possess an aptitude for learning and have a keen sense for details

Loading...